Het Koninkrijk voorzegd

Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.” Jesaja 2:2

Bovenstaande is een profetie uitgesproken door de profeet Jesaja die leefde rond 725 voor Christus. In die tijd hoorde alleen het volk Israel bij God. Jesaja voorzegt echter dat in de toekomst heidenvolken zullen worden toegevoegd. Deze ‘heidenvolken’ zijn alle andere volken op aarde.

We gaan ongeveer 750 jaar verder in de tijd waarin Jezus op aarde leefde. Hij leerde de mensen dat het Koninkrijk van God gekomen was. Hij werd gekruisigd, stierf en stond weer op uit de dood. Voordat hij naar de hemel terugkeerde gaf hij zijn volgelingen de opdracht om alle volken tot zijn volgelingen te maken (zie onder andere Mattheus 28:19).

De apostelen die Jezus erop uitgestuurd had waren verbaasd om te zien hoe hard de gemeente van Jezus groeide. Paulus en Barnabas brachten verslag uit aan de vergadering in Jeruzalem over heidenen die tot geloof waren gekomen. Toen herinnerde Jakobus zich deze profetie:

En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut (tabernakel) van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.” Handelingen 15:13-18

Jakobus zag dat wat er gebeurde het begin was van het herstel van de tabernakel van David.

Het Huis van de HEERE
Maar wat is dit huis van de HEERE waar Jesaja het over heeft? David was koning van Israel rond het jaar 1000 voor Christus. Koning David was een man naar Gods hart. Hij wilde de aanbidding van God weer herstellen. Hij zorgde ervoor dat de ark van het verbond in een tent (tabernakel) werd gezet waar 24 uur per dag muziek was en gezongen werd. Naast het herstel van de pure aanbidding van God regeerde hij als een rechtvaardige en goede koning. David is daarmee een beeld van de manier waarop God wil regeren op aarde.

Het herstel van de tabernakel van David, waar Jakobus naar verwijst, is niet alleen de terugkeer naar God in ware aanbidding, maar ook een herstel van de regering van het Koninkrijk van God onder de mensen.

Nadat David de aanbidding had hersteld in de tabernakel, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Door de profeet Nathan reageert God naar David en zegt dat God voor hem een huis wil bouwen dat voor altijd zal bestaan:

Heb Ik ooit, overal waar Ik met al de Israëlieten rondtrok, een woord gesproken tot een van de stammen van Israël, die Ik bevolen had Mijn volk Israël te weiden: Waarom bouwt u voor Mij geen huis van cederhout? Nu dan, dit moet u tegen Mijn dienaar zeggen, tegen David: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over Mijn volk te zijn, over Israël.

Ik was met u overal waar u heen ging, en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op aarde zijn. Ik heb aan Mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger, en sinds de dag waarop Ik richters aangesteld heb over Mijn volk Israël. Maar Ik heb u rust gegeven van al uw vijanden.

Ook maakt de HEERE u bekend dat de HEERE voor ú een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen.” 2 Samuel 7:7-13

Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.” 2 Samuel 7:16

Na koning David zijn er nog vele koningen geweest totdat Jezus kwam. Er waren goede en slechte koningen. Onder al deze koningen is God trouw geweest aan zijn belofte aan David. Jesaja, die zo’n 250 jaar na koning David leefde profeteerde dit:

dan zal er een troon gevestigd worden in goedertierenheid. Daarop zal blijvend Iemand zitten in de tent van David, Die oordeelt en recht zoekt,
Die snel gerechtigheid brengt.” Jesaja 16:5

Het woord goedertierenheid hier kan het beste worden vertaald als ‘genade’. Het Koninkrijk van God wordt volgens deze tekst dus gekenmerkt door genade en recht.

Er zijn veel profetieen in het oude testament over het herstel van de tabernakel van David en de komst van Jezus en het Koninkrijk van God. De profeet Amos profeteerde:

Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut (tabernakel) van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af; zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken waarover Mijn Naam is uitgeroepen, spreekt de HEERE, Die dit doet.” Amos 9:11-12

Deze profetie verbindt het Huis van David aan het wereldwijde Koninkrijk van God. Dit was de profetie die Jakobus aanhaalde zoals hierboven beschreven.

Jezus, de zoon van David, is het fundament (hoeksteen) van het Huis als de Koning van een eeuwigdurend Koninkrijk. Het Huis van God is dus meer dan een groep mensen die af en toe bij elkaar komt.

en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.” 1 Petrus 2:4-6

Wij zijn als volgelingen van Jezus tempels waar God in woont, met elkaar een geestelijk huis van waaruit geestelijke offers van aanbidding worden gegeven door Jezus Christus.

Heb je geen bijbel en wil je deze teksten zelf lezen? Op de website www.herzienestatenvertaling.nl kun je de hele bijbel online lezen. Ik vind dit persoonlijk een van de beste vertalingen die er is.

Heb je vragen of een reactie die opbouwend is voor onze gezamenlijke zoektocht naar het Koninkrijk van God? Plaats deze gerust hieronder.