Wat voor steen ben jij?

“Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.” 1 Petrus 2:1-10

God bouwt een huis. Een geestelijk huis gebouwd met levende stenen. Van dit huis is Jezus de hoeksteen en vormen apostelen en profeten het fundament.

Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.” Efeziers 2:18-22

De vijand van God, de duivel, bouwt ook een huis. In Markus 3:20-26 wordt Jezus ervan beschuldigd dat hij zieken geneest door de kracht van de duivel en niet uit God. Jezus zegt dan dat als een huis tegen zichzelf verdeeld is (huis van de duivel) dat het dan geen standhoudt. De duivel verzint of creëert niets zelf. In Johannes 10:10 staat dat hij een dief is die alleen maar is gekomen om te stelen, te slachten en om verloren te laten gaan.

Met andere woorden, hij kopieert en verdraait en wil ook een huis bouwen en zoveel mogelijk zielen meenemen in zijn eigen ondergang. Dat is waar uiteindelijk alles in deze wereld om draait… Het draait niet om geld of macht, maar om zielen.

Dit kunnen we al zien bij de torenbouw van Babel in het bijbelboek Genesis in hoofdstuk 11. De toren van Babel is een beeld van het huis dat de duivel wil bouwen. Hij gebruikt hiervoor geen stenen, maar kleiblokken (tichelen) oftewel bakstenen. Bakstenen staan symbool voor slavenarbeid en gevangenschap. Toen de Israelieten in Egypte moesten werken als slaven moesten ze bakstenen maken voor de egyptische gebouwen.

Als mens ben je of deel van het huis van God of deel van het huis van de vijand. Neutraal bestaat niet. In de geestelijke wereld is er geen grijs, alleen zwart en wit, licht en donker, iets is uit God of van de vijand.

Levende steen
Het huis van God is gebouwd met levende stenen. Deze hebben een unieke vorm, zijn niet allemaal hetzelfde. Stenen zijn hard en stevig – als je ze laat vallen breken ze niet kapot. Stenen bestaan uit verschillend materiaal. Als mens zijn we levende stenen en hebben we een unieke bestemming (zie Psalm 139:16). Levende stenen vullen elkaar aan en vormen samen het huis en geven het karakter.

Baksteen
De vijand (de duivel) probeert een huis te bouwen met bakstenen. Bakstenen zijn uniform, broos en breekbaar, hebben vaak dezelfde kleur, zijn gemaakt van hetzelfde materiaal en zijn vervangbaar. Het woord zegt het al… bakstenen zijn gebakken om hard te worden. Door te bakken wordt al het leven eruit gehaald. Mensen die gevangen zijn als baksteen in het huis van de vijand, zitten vast in slavernij en een bepaalde mindset en worden gecontroleerd en beheerst. Toen het volk Israel uit Egypte was bevrijd, waren ze fysiek wel vrij, maar de slavenmentaliteit zat nog diep in hen. Pas de nieuwe generatie die opgroeide kwam hier echt van vrij.

Jezus is gestorven aan het kruis, hij is weer levend geworden en zit nu aan de rechterhand van God de Vader in de hemel. De bijbel vertelt ons over Jezus in Lukas 4:18-19 het volgende:

“De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.”

Door Jezus kunnen we vrij zijn van een ‘bakstenen mentaliteit’ en worden toegevoegd aan het huis van God als levende steen met een uniek doel in het leven!

Wat voor steen ben jij?

Heb je geen bijbel en wil je deze teksten zelf lezen? Op de website www.herzienestatenvertaling.nl kun je de hele bijbel online lezen. Ik vind dit persoonlijk een van de beste vertalingen die er is.

Heb je vragen of een reactie die opbouwend is voor onze gezamenlijke zoektocht naar het Koninkrijk van God? Plaats deze gerust hieronder.