Ga op zoek naar je boek

Wist je dat God voor iedereen een roeping heeft? En dat je ooit een keer verantwoording moet afleggen daarover?

Ieder mens heeft een roeping
“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeze 2:10

God de Vader heeft voordat we geboren werden al bedacht wat wij in zijn koninkrijk mogen doen. Hij heeft ons gemaakt met die roeping in gedachten zodat het bij ons past.

Deze roeping staat in de hemel beschreven in een boek
“Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond” Psalm 139:16

Onze roeping is door de Vader bedacht en is opgeschreven in de hemel in een boek. Dit boek bevat het plan voor ons leven. Helaas wordt dit plan en wat er in je boek staat niet automatisch werkelijkheid. Er kan van alles zijn dat dit verhinderd en in de weg staat. De vijand van God wil graag voorkomen dat je doet waar God je voor geroepen heeft omdat hij weet hoe krachtig je dan zult zijn in het bouwen van Gods Koninkrijk op aarde.

We worden op basis van deze roeping en wat in de boeken staat beoordeeld
“van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.” 1 Korinthe 3:13-15 (NBV)

“Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden.” Openbaring 20:12-13

Er komt ooit een moment dat we verantwoording moeten afleggen over ons leven. De maatstaf voor de beoordeling is wat er in je boek staat beschreven. Dat wordt vergeleken met wat je daadwerkelijk gedaan hebt met je leven.

Zelfs over het leven van Jezus op aarde bestaat een boek waarin het plan voor zijn leven beschreven stond.

“Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.” Hebreeen 10:7

Voor alles is een doel, beschreven in een boek in de hemel. Ook alles wat er daadwerkelijk plaatsvindt en wat wij als mensen doen wordt vastgelegd in de hemel.

Hoe weet je wat er in je boek staat?
We moeten dus te weten zien te komen wat het doel is van ons leven en wat er in het boek in de hemel is geschreven. Door het bevrijdende werk van Jezus hebben wij de mogelijkheid om rechtstreeks contact te hebben met God de Vader. We kunnen hem dus vragen om ons bekend te maken wat zijn plan is en wat in ons boek staat.

Een krachtige manier waarop God tot mensen spreekt is door profetie. Dat is als iemand anders een woord van God krijgt en dat doorgeeft aan jou. Een profetie is geen toekomstvoorspelling, maar zou je kunnen zien als een stukje uit je boek dat iemand krijgt van God. Als iemand profeteert over jouw doel en bestemming in je leven, staat het in je boek en moet het daar wel op gebaseerd zijn. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van ons om deze profetie zorgvuldig te behandelen: neem het op, schrijf het uit en lees het regelmatig door en bidt erover.

Naast dat we zelf God kunnen vragen om onze roeping duidelijk te maken, kunnen we elkaar dus helpen om te leven vanuit onze roeping door over elkaar te profeteren. Daarom roept Paulus ons ook hiertoe op:

“Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.” 1 Korinthe 14:1-3

Kortom, ga op zoek naar je boek en strek je ook zelf uit naar de gave van profetie zodat je anderen kunt helpen in het vinden en bereiken van hun bestemming.