Klim omhoog en sta op de Rots!

“Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra (Rots) zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.  En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.” Mattheus 16:13-20 (HSV)

Jezus vraagt aan zijn discipelen wie de mensen zeggen dat hij is. Hij doet dat in het gebied Caesarea Filippi. Deze plaats is in de buurt van de berg Hermon. Het gebied rondom deze berg is in het Oude Testament bekend van Baal verering. Tijdens de Griekse en Romeinse periode was het een plaats waar allerlei goden werden aanbeden. Het stond ook wel bekend als ‘de poorten van de hel’.

In de Joodse literatuur is de berg Hermon ook de plek waar de zonen van God (zie Genesis 6) samenkwamen en besloten om achter de vrouwen van de mensen aan te gaan. Voor meer over de zonen van God zie deze post. In het eerste boek Henoch (een van de apocriefe boeken) staat hier meer over beschreven. Deze zonen van God zijn gevallen en geoordeeld en vormen niet meer de ‘goddelijke raad’ waar onder andere in Psalm 82 over wordt gesproken.

Petrus ziet in – doordat de Vader hem dat openbaarde – dat Jezus de Christus is die de wereld kwam redden en herstellen. Jezus is het antwoord op alles en daarmee ook voor de gevallen goddelijke raad. Jezus nodigt ons uit om als zonen van de allerhoogste God (Romeinen 8) in Zijn raad te staan en de machten van de duisternis te verdrijven.

Als Jezus zegt dat hij op deze rots zijn gemeente (ekklesia) bouwt, geeft hij Simon een andere naam; Petrus die rots betekent. Jezus wordt ook de rots genoemd in de bijbel. Als Jezus zegt dat hij op deze rots zijn gemeente zal bouwen en we leggen alle puzzelstukjes bij elkaar zien we dat Jezus de goddelijke raad die er vanaf het begin is geweest, herstelt op dezelfde plek waar de oorspronkelijke raad van de zonen van God gevallen is. Hij bouwt zijn Gemeente op dezelfde rots en geeft de garantie dat de machten van de duisternis Zijn gemeente nooit zullen kunnen overweldigen. Zijn Koninkrijk groeit en neemt alleen maar toe.

Precies op die plek, op die rots, die de poort van de hel werd genoemd, bouwt Jezus Zijn gemeente, Zijn Lichaam op aarde: mensen die de berg mogen beklimmen, dichtbij God mogen zijn en mogen zien in de hemel wat de vader doet (wat in de hemel gebonden is of ontbonden is) en dat vervolgens op aarde uitwerken. Jezus zelf geeft aan in Johannes 5 dat hij niets doet zonder dat hij het de Vader ziet doen…

“Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen,  want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.” Johannes 5:19-20

Jezus ging vaak ’s nachts een berg op om daar alleen te zijn met Zijn Vader om te bidden en verfrist en versterkt te worden. Hij klom letterlijk en in de geest de berg op om de hemel binnen te gaan en ‘orders’ te ontvangen voor zijn werk op aarde. De uitnodiging voor ons is om hetzelfde te doen. Om de berg te beklimmen, de hemel binnen te gaan en te zien en te horen wat de Vader wil doen om dat vervolgens in overeenstemming met de hemel uit te spreken en te bidden, en uit te voeren op aarde.

Kom je mee?

PS. Binnenkort verschijnt er op Amazon een boek dat John Garfield hierover aan het schrijven is met als titel ‘Seers and Doers’. Hij beschrijft z’n ervaringen van het beklimmen van de berg en het binnengaan in de hemel om van daaruit te zien en te ervaren hoe het is om in Gods raad te staan.