Nederland first – waarom Nationalisme goed en noodzakelijk is

Op 11 november 2018 waren tientallen wereldleiders bij elkaar in Parijs om het einde van de eerste wereldoorlog te herdenken. Tijdens een bijeenkomst bij de Arc de Triomphe, hield de Franse president Macron een speech waarin hij zei dat nationalisme gevaarlijk is en noemde hij het “een verraad van morele waarden.”

Gele hesjes in Parijs
Nog geen maand na de speech van Macron vinden er op exact dezelfde plaats in Parijs grote protesten plaats van mensen in gele hesjes die het zat zijn dat hun overheid zich niet bekommert om hen en geen idee heeft wat er werkelijk onder hen leeft.

– Demonstratie in Parijs bij de Arc de Triomphe, december 2018 –

In mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europese parlement. De toenemende onvrede onder de bevolking van veel Europese landen is een zorg voor veel zittende regeringen zoals die in Frankrijk, maar ook in Nederland. Het onderliggende thema van deze onvrede is dat de overheid en politici niet meer lijken te handelen in het belang van burgers en landen.

In plaats daarvan gaat het beleid steeds meer ten koste van burgers en wordt steeds meer soevereiniteit afgestaan aan internationale of supranationale organisaties zoals de VN en de EU. Dat zijn organisaties die niet democratisch zijn en waar een bevolking niet direct invloed op heeft.

Strijd tussen wereldbeelden
De uitspraak van Macron over nationalisme zie ik als een poging om dit in een kwaad daglicht te stellen om zodoende mensen te overtuigen van toenemende globalisering en ontmanteling van natiestaten ten gunste van allerlei ‘land en volk overstijgende’ organisaties.

De Europese bevolking wordt wakker en begint dit te zien en laat zich steeds minder makkelijk beïnvloeden door de mainstream media. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de ‘Q-beweging’ ook in Europa voet aan de grond begint te krijgen. Voor meer over ‘Q’ zie mijn eerdere posts.

– Demonstratie in Berlijn bij de Brandenburger Tor, 3 december 2018 –

Voor alle duidelijkheid: ik ben voorstander van samenwerken als mensen en landen waar dit gebeurt vanuit vrijheid en verantwoordelijkheid. Ik ben geen voorstander van het overhevelen van nationale soevereiniteit naar supranationale vormen van bestuur onder leiding van niet democratisch gekozen leiders.

De politieke situatie in Europa momenteel is niet zozeer een strijd tussen links en rechts, maar een clash van wereldbeelden zoals Thierry Baudet aanhaalde in het debat over het VN migratiepact op 4 december 2018.

Elitocratie
Regeringen in Europa zijn niet meer in dienst van het volk en land dat ze dienen, maar zijn een ‘elitocratie’ geworden die vooral met zichzelf of hun volgende baantje bezig zijn. Zie hiervoor het stuk dat Rutger van den Noort op 25 november 2018 heeft gepubliceerd op opiniez.com.

Veel politici lijken meer begaan met het omvormen van de wereld tot een grote grenzeloze, homogene massa die centraal geregeerd wordt door een kleine niet democratisch gekozen elite.

Er wordt geprobeerd de bevolking angst aan te jagen door ze een ‘klimaatreligie’ op te leggen waarop geen tegenspraak of kritiek wordt geduld en door onder het mom van ‘mensenrechten’ en ‘humane hulp’ de bevolking voor te spiegelen dat het VN migratiepact goed en onontkoombaar is.

In werkelijkheid wordt door deze plannen de nationale soevereiniteit steeds verder opgegeven en worden landen in de uitverkoop gezet ten koste van de bevolking, hun vrijheid en hun welvaart.

Nederland first
De afgelopen jaren zijn er leiders opgestaan die dit anders doen zoals Donald Trump. Hij heeft gekozen om de macht weer terug te geven aan de bevolking en hun land op de eerste plaats te stellen onder het motto: ‘America first’. Ook landen als Oostenrijk, Polen en Hongarije stellen hun eigen land en bevolking steeds meer op de eigen plaats en gaan in tegen de dictatuur van de EU.

Er is veel kritiek op de leus ‘America first’ die Trump al tijdens de verkiezingen in 2016 gebruikte. De speech van Macron was een overduidelijke referentie daaraan. Maar in mijn ogen is kiezen voor de eigen bevolking en hun belang de enige juiste insteek die een landelijke overheid kan kiezen.

‘America first’ betekent overigens niet ‘America only’. Hoewel veel mensen dat er wel achter zoeken en impliciet onder verstaan. Pas als je je zaken intern goed op orde hebt, kun je vanuit kracht samenwerken met anderen en helpen waar nodig. Dan kunnen landen en individuen vanuit vrijheid en verantwoordelijkheid met elkaar leven, werken en bouwen aan een mooie wereld.

God heeft landen en volken identiteit gegeven
De bevolking in veel landen is het zat en weet diep van binnen dat ze bij een bepaald land en volk horen en vanuit die verbondenheid en identiteit willen leven. Ik geloof dat dit iets is wat God – de Schepper van alles – in ons mensen heeft gelegd.

 “Uit een mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald”   – Bijbel, Handelingen 17:26 (NBV)

De Schepper van hemel en aarde houdt van diversiteit en heeft miljarden unieke mensen gemaakt en hen leven en een plaats gegeven op aarde en ze samengebonden als volken. Door de hele bijbel heen spelen volken en naties een belangrijke rol.

In Psalm 2 worden de landen en volken de erfenis van Jezus Christus genoemd. Alle mensen en volken zijn uniek en hebben een eigen identiteit. Ze laten allemaal iets zien van wie God nu eigenlijk is. Ze zijn allemaal een weerspiegeling van elementen uit Zijn grote uniekheid. Dit is in mijn ogen de ware betekenis van het woord diversiteit.

Als ik dus zie in de bijbel dat God heel specifiek een bedoeling heeft met volken en landen en als ik tegelijkertijd zie dat in de wereld om ons heen er druk is om soevereiniteit af te breken, grenzen te laten vervagen en volken zoveel mogelijk te vermengen en hun identiteit en cultuur af te breken, zit daar meer achter dan alleen een verschil in opvatting of wereldbeeld: het is uiteindelijk een grote strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis, tussen het Koninkrijk van God de Schepper en bedenker van alles en het Secularisme wat feitelijk een religie in zichzelf is.

Het is niet ‘links’ tegen ‘rechts’ of kapitalisme tegenover communisme en socialisme, het is niet het ene ras tegen het andere ras. Mensen die opstaan voor hun eigen land en hun identiteit als volk zijn geen racist, xenofoob of wat dan ook. Het zijn mensen die diep in hun binnenste (bewust of onbewust) weten waarvoor God ze gemaakt heeft en hoe het leven bedoeld is: om vanuit vrijheid en verantwoordelijkheid samen te leven in een gemeenschap en te werken en te zorgen dat de hele aarde een geweldige plaats is voor iedereen.

Gezond nationalisme is dus geen vijand van morele waarden. Het afbreken van de identiteit van volken en deze volken de zeggenschap over hun eigen land en cultuur ontnemen is de echte vijand van morele waarden.

 

Meer lezen?

Het stuk ‘Nationalisme als medicijn tegen het EU imperialisme‘ van Juliaan van Acker is een aanrader!

of het stuk ‘Het verzet tegen de globalisten neemt toe‘ van Gert Reedijk