God’s hand in Dutch History – seminar met Arthur Burk

Waarom verdwijnt het ene volk als het wordt verspreid of verdreven en het andere juist niet? Waarom hebben volken bepaalde vaardigheden of karakteristieken en zijn deze niet evenredig over de wereldbevolking verdeeld? Een paar vragen waarmee Arthur Burk op 21 april 2018 in Amersfoort zijn seminar ‘God’s hand in Dutch History’ begon.

“En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.Handelingen 17:26

Met andere woorden: God heeft voor ieder volk een tijd, een plaats en een doel. Er is een door God van te voren bepaalde ‘match’ tussen het land en de mensen die er wonen. Deze match heeft te maken met vooraf bepaald ‘geestelijk DNA’.

Een voorbeeld van de match tussen land en volk die Arthur Burk behandelde gaat over Vietnamese vluchtelingen die begin jaren 80 naar de VS kwamen. Veel vluchtelingen kwamen terecht in Long Beach vlakbij Los Angeles. Op deze plaats kwamen veel vluchtelingen uit allerlei landen aan en er waren goede voorzieningen voor opvang en integratie. Toch voelden de meeste Vietnamezen zich er niet thuis en gingen op zoek naar een andere plaats. Ze kwamen uit in Garden Grove – zo’n 20km verderop in Orange County. Hier waren de voorzieningen niet zo goed voor vluchtelingen als in Long Beach, maar ondanks dat voelden de Vietnamezen zich hier thuis en konden bloeien als volk en ontstond er een levendige gemeenschap. Met andere woorden, ze ervoeren hier een match met de plaats.

“En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.” Openbaring 21:24-26

Het doel dat God heeft met volken of naties gaat niet om de mens, maar is ter ere van Hem. In het Bijbelboek de openbaring van Jezus Christus die Johannes heeft ontvangen en opgeschreven staat dat de heerlijkheid en eer van de naties in het Hemels Jeruzalem zal worden gebracht. Daar is dus een soort museum waarin deze zaken te zien zullen zijn. Naties laten zo op verschillende manieren de heerlijkheid van God zien! Dat is het uiteindelijke doel dat God heeft met alle volken en naties. We zien dit ook terug in de brief van Paulus aan de Efeziërs. In hoofdstuk 3 vers 10 staat dat God wil dat aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige (of veelkleurige) wijsheid van God bekend wordt gemaakt.

Deze overheden en machten weten dus nog niet alles wat er over God te weten valt. God heeft ieder individu, organisatie, stad, land en volk, de taak gegeven om deze wijsheid tot uitdrukking te brengen door middel van specifieke gaven en unieke eigenschappen. Arthur Burke noemt deze ‘redemptive gifts’. Oftewel gaven die aan andere mensen of volken een stukje laten zien van wie God is en zo anderen dichter bij God en hun redding (redemption) kunnen brengen. De Herziene Statenvertaling noemt deze ‘genadegaven’.

“En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.” Romeinen 12:6-8

Uit deze verzen kun je 7 gaven afleiden:

  1. Profeet (Prophet)
  2. Dienaar (Servant)
  3. Leraar (Teacher)
  4. Bemoediger (Exhorter)
  5. Gever (Giver)
  6. Leider (Ruler)
  7. Ontfermer (Mercy)

Deze lijst bestaat niet toevallig uit 7 gaven. Deze 7 gaven komen overeen met alle andere zaken in de bijbel die in 7 komen. Bijvoorbeeld de 7 scheppingsdagen, de 7 onderdelen van de tabernakel, de 7 namen van God enzovoort.

De genadegave van Nederland is volgens Arthur Burk die van ‘Gever’. Dat is de vijfde gaven uit het rijtje en komt overeen met bijvoorbeeld de vijfde scheppingsdag (vogels en vissen), het vijfde voorwerp in de tabernakel (reukofferaltaar) en de vijfde naam van God (de Heer is mijn Herder). Het gaat voor dit stuk te ver om dit helemaal uit te werken. Voorbeelden van welke landen welke gaven hebben vind je hier.

Arthur behandelde een paar voorbeelden om te laten zien wat het betekent dat Nederland een Gever is. Op de vijfde scheppingsdag kwam geboorte in de wereld doordat de eerste dieren er kwamen: de vogels en de vissen. Geboorte heeft te maken met nieuwe dingen, innovatie. Nederlanders zijn vaak betrokken bij nieuwe dingen die geboren worden of tot stand komen. Of in een andere vorm: transitie. Het overgaan van het ene naar het andere. Voor transities groot en klein zijn mensen nodig met wijsheid en goed rentmeesterschap om de transitie te begeleiden.

Dit is maar een korte samenvatting van wat Arthur met ons heeft gedeeld. Voor meer informatie over Arthur Burk, zijn organisatie Sapphire Leadership Group of de redemptive gifts ga naar: www.theslg.com. Je kunt ook op Youtube veel video’s vinden van hem.